You are currently viewing Ideološka uporaba životinja u udžbenicima

Ideološka uporaba životinja u udžbenicima

Sažetak članka: Prethodnim analizama udžbenika povijesti pokazalo se da su pisani prema patrijarhalnom obrascu i da važno mjesto u historijskoj reprodukciji tog obrasca imaju životinje, pogotovo konji. Korištenje životinjama za ideološko oblikovanje pozadine na kojoj će se uprizoriti »prirodni razvitak« patrijarhata počinje već prikazom prapovijesnog doba. Da bi se istaknula i uvećala uloga muškaraca kao lovaca, čak su biljojedi u starije kameno doba opisani kao opasne zvijeri čijim ubijanjem muškarci ne samo da pribavljaju dragocjenu hranu za zajednicu, nego i svladavaju divlju prirodu utirući tako put u kulturu i civilizaciju. A kad se u povijesnom razdoblju lovci pretvaraju u ratnike koji moraju svladavati ne više prirodne, nego ljudske »nemani« koje pripadaju drukčijim kulturama, životinje koje su već prije toga podvrgnuli svojoj vlasti postaju im potpora i povijesni pratitelji. Pa kako se kroz povijesno razdoblje među ratnicima najviše ističu konjanici, tako su i konji uz njih dobili svoje povijesno mjesto. Kao rezultat patrijarhalno-povjesničarskog zastranjivanja životinje su, pa čak i samo konji, u povijesnim udžbenicima češće prikazane nego žene. Štoviše, nameće se dojam da su konji i povijesno važniji od žena.

 

3_R_Polic – Josip Guć

Leave a Reply