Internet odmah!

Udruženje Internet odmah! je nevladina organizacija iz Grčke koja se bavi promicanjem digitalne pismenosti, e-vještina i korištenja interneta. Njihove su glavne aktivnosti besplatni seminari za osjetljive fokusne skupine (djeca koja se liječe od raka, zatvorenici itd.) I uigravanje volonterizma kroz digitalne obrazovne aktivnosti. Članovi grupe broje 5.250 osoba koje prate / nisu aktivno angažirane i 20 aktivno su uključene u aktivnosti organizacije.

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.