Internet Now!

Udruga InternetNow! nevladina je organizacija iz Grčke koja se bavi promicanjem digitalne pismenosti, e-vještina i korištenja interneta. Njihove glavne aktivnosti su besplatni seminari za osjetljive fokus grupe (djeca koja se liječe od raka, zatvorenici itd.) i gamifikacija volonterizma putem digitalnih obrazovnih aktivnosti. Članovi grupe broje 5.250 promatrača/osoba koje nisu aktivno angažirane, a 20 je aktivno uključeno u aktivnosti organizacije.

Projekt BEAGLE je financiran kroz Erasmus+ program Europske Unije. Ova stranica odražava isključivo stavove projektnih partnera, te Komisija ne može biti odgovorna za informacije koje se na njoj nalaze.

Close Menu