Βιοηθική εκπαίδευση και η καθοδήγηση στάσης για το περιβάλλον διαβίωσης

Η αποστολή μας

Το έργο BEAGLE επικεντρώνεται στο πεδίο της βιοηθικής και της εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε την εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών, προωθώντας τις αξίες της κριτικής σκέψης που βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

Ηθικές αξίες

Τα ηθικά ζητήματα αναλύονται μέσω των προσωπικών αξιών - της σχέσης του εαυτού με τη φύση. Τι μπορώ να κάνω ως άτομο;

Δημοκρατικές αξίες

Οι δημοκρατικές και κοινωνικές αξίες αναλύονται μέσα από τη σχέση μεταξύ της κοινωνίας μου και της φύσης. Τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία;

Περιβαλλονιτκές αξίες

Οι βιοηθικές / περιβαλλοντικές αξίες επικεντρώνονται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πώς να ζήσουμε αρμονικά με τη φύση;

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.