Εκπαιδευτικές Πηγές

Εδώ, σύντομα, θα μπορείτε να βρείτε τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται ως αποτέλεσμα των πνευματικών μας αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Close Menu