Έγγραφα

O1 Εκπαιδευτικός Οδηγός για τους δασκάλους στην πρώιμη βιοηθική εκπαίδευση – Τελευταίες εξελίξεις και ανάλυση αναγκών

Αυτό το φυλλάδιο παρέχει σύντομες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (6-14 ετών) για την ιδέα, τους στόχους και την κατάσταση της βιοηθικής παιδείας στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία, ως μέρος του έργου BEAGLE: Βιοηθική Εκπαίδευση και Οδηγός Συμπεριφοράς για το Έμβιο Περιβάλλον (Erasmus+).

Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των οικολογικών προβλημάτων, καθώς και δυσκολίες για τη δημιουργία μιας πιο υγιούς σχέσης με τη φύση και τα μη-ανθρώπινα όντα που ζουν, το BEAGLE έχει ως στόχο να συμβάλλει στην πρόκληση βιοηθικής ευαισθησίας, αλλά έχει επίσης ως στόχο να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για εκπαιδευτικούς, ώστε να περιλαμβάνει ορισμένα ζητήματα βιοηθικής στην αρχική εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο BEAGLE βασίζεται στα αποτελέσματα κάποιων προηγούμενων εκπαιδευτικών προσπαθειών/προγραμμάτων, που σχετίζονται κυρίως με την αντίληψη της ηθικής εκπαίδευσης. Ένα από αυτά τα αποτελέσματα είναι η έννοια της εκπαίδευσης της σύλληψης και συνειδητοποίησης των ηθικών αξιών, η οποία παρουσιάζεται στο παρόν έργο.

Το φυλλάδιο παρέχει επίσης μια σύντομη εισαγωγή στην θεωρία της βιοηθικής, αναφερόμενη εν συντομία στην ιστορική της εξέλιξη, στα συγκεκριμένα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Παράλληλα με την ανάπτυξη της έννοιας της βιοηθικής, αναπτύχθηκε και η έννοια της βιοηθικής εκπαίδευσης, η οποία μαζί με τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους παρουσιάζεται στη συνέχεια του ανά χείρας φυλλαδίου. Υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές βιοηθικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμπερίληψη των οποίων στο παρόν φυλλάδιο, προηγείται μιας επισκόπησης των τελευταίων εξελίξεων της βιοηθικής εκπαίδευσης στις χώρες από τις οποίες προέρχονται όλοι οι εταίροι του έργου Beagle.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό πατώντας εδώ.

Το πρόγραμμα BEAGLE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος BEAGLE και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.